Begrepp

Ackrediterad kalibrering
Ackrediterad kalibrering innebär att man kontrollerar det värde en våg visar mot en spårbar normal (vikt), därefter upprättas ett kalibreringsbevis med beräkning av mätosäkerhet samt att vågen märks med en kalibreringsetikett. Mätmetoden är ackrediterad av SWEDAC.

Kröning, återkommande kontroll
Kröning, återkommande kontroll, innebär att man kontrollerar det värde vågen visar mot en spårbar normal (vikt), och där mätvärderna behöver ligga mellan givna toleranser enligt ursprungligt typgodkännande.

Används vågen t.ex. inom handel gentemot enskilda konsumenter, vars betalning ligger i grund till vågens värde, så är det fastställt att vågen måste vara godkänd att användas enligt Swedacs regelverk

Provning
Provning innebär att vågen kontrolleras med spårbara normaler (vikter). Mätmetoden är av en enklare variant och inte ackrediterad av SWEDAC.