Sekretesspolicy 17020/17025

Förutom sedvanlig tystnadsplikt i förhållandet mellan oss som leverantör och er som kund så omfattas vi som ackrediterat laboratorium också av de speciella kraven på sekretess som återfinns i standarderna 17025 och 17020. Vår sekretesspolicy i vårt kvalitetssystem för 17020/17025 lyder som följer:

“All information som erhålls eller skapas när kalibrering/kontrollarbete genomförs omfattas av Kalibreringslaboratoriets/kontrollorganets sekretess vilket innebär att inga uppgifter om kunden eller resultat från kalibreringen/kontrollen får delges någon utanför kalibreringslaboratoriets/kontrollorganets organisation, med undantag för SWEDAC om så krävs för granskning av den ackrediterade verksamheten.

Kalibreringslaboratoriet/kontrollorganet ska hantera informationen på ett sätt så det skyddas mot obehörig spridning. Kalibreringslaboratoriet/kontrollorganet ska i förväg informera uppdragsgivaren om vilken information det avser att göra allmänt tillgänglig. Med undantag för den information som uppdragsgivaren gör allmänt tillgänglig, eller efter överenskommelse mellan denne och Kalibreringslaboratoriet/kontrollorganet (t.ex. för att besvara klagomål), betraktas all annan information som uppdragsgivarens egendom och ska behandlas som konfidentiell.

Om Tillquist enligt lag givit annan myndighet än SWEDAC information om uppdragsgivare ska uppdragsgivaren informeras, dock ej om detta är förbjudet enligt lag.

Information som kommer från annan part ska behandlas konfidentiellt och vem den informerande parten är får ej delges uppdragsgivaren. Kvalitetsansvarig och CEO får fatta beslut i dessa ärenden.